HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TY

Hotline: 0974780378 (Mr. Thiện)

hoangthiensolutions@gmail.com

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT TRONG CÔNG TY
Ngày đăng: 29/03/2023 10:47 AM


  Người đại diện theo pháp luật của Công ty là gì?

  Người đại diện theo pháp luật của một công ty là người được ủy quyền để đại diện cho công ty trong các hoạt động pháp lý và kinh doanh. Người này có thể là giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hoặc một người khác được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty.

  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam, người đại diện theo pháp luật có nhiệm vụ đại diện cho công ty trong các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của công ty, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và các thủ tục pháp lý khác, đại diện cho công ty trong các vấn đề thuế, tài chính và hành chính.

  Trong các hoạt động kinh doanh của công ty, người đại diện theo pháp luật còn có trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động của công ty, bảo đảm việc thực hiện các quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty và các bên liên quan.

  Hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao căn cước công dân/ hộ chiếu/ Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật mới;
  • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Kèm theo Thông báo, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà hồ sơ còn có một trong các tài liệu sau:
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật kèm theo thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật; Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi chức danh đại diện theo pháp luật.

   

  Một số lưu ý về thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Điều kiện để làm người đại diện theo pháp luật của Công ty

  • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam, để được làm người đại diện theo pháp luật của một công ty, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:
  • Từ đủ 18 tuổi trở lên.
  • Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài có thể theo luật quy định của Việt Nam đại diện cho công ty.
  • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
  • Không bị kết án tù, tạm giam hoặc bị cấm hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Không đang tham gia vào hoạt động kinh doanh cạnh tranh với công ty mà mình đại diện hoặc không có lợi ích cá nhân trái với lợi ích của công ty.
  • Có đủ năng lực, kinh nghiệm và kiến thức để thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với công ty.

  Ngoài các điều kiện trên, người được bổ nhiệm làm người đại diện theo pháp luật còn phải được ủy quyền bởi Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua quyết định bổ nhiệm người đại diện. Quyết định này phải được ghi rõ trong biên bản họp và có giá trị pháp lý.

  Lưu ý về chức danh của người đại diện theo pháp luật

  Chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty thường được gọi là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể được gọi là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc, Giám đốc.

  Ngoài ra, công ty cũng có thể ủy quyền cho một số chức danh khác để đại diện theo pháp luật, ví dụ như Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng đại diện pháp luật, Trưởng đại diện bán hàng, Trưởng đại diện tài chính, Trưởng đại diện sản xuất và kinh doanh.

  Tuy nhiên, bất kỳ chức danh nào được ủy quyền để đại diện theo pháp luật đều phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty và phải được ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

  Lưu ý về số lượng người đại diện theo pháp luật của một công ty

  • Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần và công ty TNHH có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật
  • Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp

  - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người được ủy quyền và có trách nhiệm đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và tương tác với các bên liên quan.  Theo quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm:
  - Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.

  - Khi chỉ còn một người đại diện theo pháp luật cư trú ở Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

  - Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự…. thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Như vậy, doanh nghiệp phải luôn đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Một số câu hỏi thường gặp về người đại diện theo pháp luật

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người được ủy quyền đại diện cho doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và tương tác với các bên liên quan.

  1. Ai có thể được ủy quyền làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp?

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là chủ tịch hoặc giám đốc công ty, những người được ủy quyền từ chủ tịch hoặc giám đốc, hoặc những người khác được ủy quyền từ ban quản lý của doanh nghiệp.

  1. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm gì trong việc quản lý doanh nghiệp?

  Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm đảm bảo rằng doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng, và đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến quản lý tài chính, thuế và báo cáo tài chính.

  1. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm với việc thanh toán nợ và các khoản phải trả của doanh nghiệp không?

  Có, người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm đối với nợ và các khoản phải trả của doanh nghiệp. Họ phải đảm bảo rằng doanh nghiệp đủ khả năng thanh toán nợ và các khoản phải trả trong thời hạn quy định.

  1. Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp không?

  Có, nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật, người đại diện theo pháp luật sẽ chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm đó. Họ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm hình sự nếu cần thiết.

  1. Một người được đại diện pháp luật bao nhiêu công ty?

  Theo quy định của Luẩ Doanh nghiệp 2020, một cá nhân đủ diề kiện có thể đứng tên làm người đại diện pháp luật của Công ty.

  Trên đây là tư vấn của Hoàng Thiện Solution về người đại diện theo Pháp luật của doanh nghiệp. Hoàng Thiện Solution cung cấp các dịch vụ Thành lập công ty;Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Để được hướng dẫn chi tiết hoặc tìm hiểu về dịch vụ pháp lý của chúng tôi, mời Quý khách hàng liên hệ tới hotline  0974780378 hoặc tới trụ sở/chi nhánh Công ty chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.


   

  Zalo
  Chỉ đường
  Hotline: 0974780378